Acte normative care reglementeaza activitatea

REGLEMENTARI PRIVIND ORDINEA SI LINISTEA PUBLICA

 • LEGEA nr. 61 din 27.09.1991 (*republicata*) – pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificarile si completarile ulterioare
 • LEGEA nr. 60 din 23.09.1991 (*republicată*) – privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare
 • LEGEA nr. 4 din 9 ianuarie 2008 – privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, cu modificarile si completarile ulterioare
 • LEGEA nr. 126/27.12.1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive cu modificarile si completarile ulterioare
 • ORDONANTA nr. 2/12.07.2001 –  privind regimul juridic al contraventiilor cu modificarile si completarile ulterioare
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 155 /21 noiembrie 2001 – privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fara stapan, cu modificarile si completarile ulterioare
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 55 /30 aprilie 2002 (*republicată*) – privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, cu modificarile si completarile ulterioare
 • ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI nr. 97/2005 – privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.C.L. nr. 594/19.12.2006 – privind organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii în Municipiul Timişoara
 • H.C.L. nr. 22/29.01.2008 – privind aprobarea locatiilor in care se poate autoriza desfasurarea de spectacole si manifestari cultural – artistice si sportive pe raza municipiului Timisoara
 • H.C.L. nr. 463/30.10.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a spatiilor de joaca situate pe domeniul public al Municipiului Timişoara

03. REGLEMENTARI PRIVIND DOMENIUL CIRCULATIEI PE DRUMURILE PUBLICE

 • LEGEA nr. 421/27.06.2002 cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 309 din 12.07.2006 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale
 • LEGEA nr. 38 din 20.01.2003 – privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere , cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OUG 195/12.12.2002 (*republicată*) – privind circulaţia pe drumurile publice , cu modificarile si completarile ulterioare;
 • HOTĂRÂRE nr. 1.391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice , , cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.C.L. nr. 101 din 24.03.2009 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si executarea serviciului public de transport persoane in regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timisoara
 • H.C.L. nr. 590/19.12.2006 privind efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Timişoara
 • H.C.L. nr. 251 din 17.09.2002 modificată prin H.C.L. nr. 51 din 25.03.2003 privind interzicerea circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe raza mun.Timişoara
 • H.C.L. nr. 486/31.10.2006 modificată prin H.C.L. nr.198/2010 privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul Municipiului Timişoara
 • H.C.L. nr. 485/31.10.2006 , modificată și completata prin H.C.L 477/24.09.2013 privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în Municipiul Timişoara
 • H.C.L. nr. 146/25.03.2014 privind modalitatea de parcare în centre comerciale şi reglementarea ridicării, transportului şi depozitării unor vehicule
 • H.C.L. nr. 638/16.12.2013 privind procedura de administrare a taxei de tranzit

REGLEMENTARI PRIVIND  DOMENIUL DISCIPLINEI IN CONSTRUCTII SI AFISAJULUI STRADAL

 • LEGEA nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**) privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii , cu modificarile si completarile ulterioare;
 • LEGEA nr.422 din 18.07.2001 (**republicată**) privind protejarea monumentelor istorice , cu modificarile si completarile ulterioare;
 • LEGEA nr. 185/25.06. (*republicata*)- privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate 2013 – , cu modificarile si completarile ulterioare;
 • LEGEA nr. 260/04.11.2008 – (*republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 6 iulie 2015*) privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundaţiilor

REGLEMENTARI PRIVIND SFERA PROTECTIEI MEDIULUI

 • LEGEA nr. 24/15.01.2007 (**republicată**), privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localitatilor cu modificarile si completarile ulterioare
 • LEGEA nr. 54 /19 martie 2012  privind desfasurarea activitatilor de picnic;
 • LEGEA nr. 211 /15 noiembrie 2011 (*republicată*) –  privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • LEGEA nr. 205 /26 mai 2004 (*republicată*) – privind protectia animalelor
 • LEGEA nr. 191 /16 aprilie 2002 (cu modificarile si completarile ulterioare) – a gradinilor zoologice si a acvariilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • LEGEA nr. 349/06 iunie 2002 – pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.C.L. nr. 53 din 09.03.2004 Regulamentului de colectare selectivă a ambalajelor şi  deşeurilor din ambalaje

REGLEMENTARI PRIVIND EXERCITAREA ACTELOR SI FAPTELOR DE COMERT

 • LEGE nr. 12 din 06.08.1990 (*republicata*) privind protejarea populatiei împotriva unor activitãti de productie, comert sau prestări de servicii ilicite, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • LEGEA nr. 145 din 21 octombrie 2014 – pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • ORDONANŢA nr. 99/29.08.2000 (*republicată*) – privind comercializarea produselor şi serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.C.L. nr. 321 din 27.01.2001 completată prin H.C.L. 324 din 25.07.2006 şi H.C.L. 385 din 26.09.2006, privind completarea  H.C.L.168/10.07.2001 privind autorizarea şi desfăşurarea activităţii de comerţ stradal
 • H.C.L. nr. 334 din 10.12.2002 – privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionarea a pieţelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.C.L. nr.43/01.03.2011 – privind aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare  a activitatilor de comert stradal  – terase sezoniere pe  raza Municipiului Timişoara , cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.C.L. nr. 186 din 15.04.2014 privind marcarea produselor din pieţele administrate de Primăria  Municipiului Timisoara
 • H.C.L. nr. 446 din 28.10.2008 privind interzicerea expunerii spre vanzare a vehiculelor pe domeniul public sau privat al Municipiului Timisoara
 • H.C.L. nr. 139 din 19.04.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind  condiţiile de desfasurare a activitatilor de comerţ stradal pe raza Municipiului Timisoara
 • H.C.L. nr. 446 din 20.12.2010 privind conditiile de amplasare a punctelor de comercializare a plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope
 • H.CL. nr. 538 din 08.12.2015  pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor comerciale şi de prestări servicii pe raza Municipiului Timişoara
 • H.C.L. nr. 129 din 11.03.2014 – privind conditiile de amplasare a punctelor de comercializare a plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope , cu modificarile si completarile ulterioare;

LEGISLATIA CONTABILA

 • LEGEA nr. 82/1991- Legea contabilitatii – republicata, cu toate modificarile si completarile ulterioare;
 • LEGEA nr.273/2006 – Legea finantelor publice locale, actualizata, cu toate modificarile si completarile ulterioare;
 • ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI nr. 88 din 18 septembrie 2013 privind adoptarea unor măsuri fiscalbugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
 • HOTARAREA nr. 276/2013 – privind stabiliarea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
 • ORDIN nr. 1792/2002- pentru aprobarea Normelor metodologice peivind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu toate modificarile si completarile ulterioare;
 • ORDINUL nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si  conducerea contabilitatii institutiilor publice,  Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia
 • ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005
 • ORDINUL nr. 1026/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug
 • ORDINUL 3338 /2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug
 • ORDINUL 984/2017 pentru stabilirea calendarului de utilizare a functionalitatilor din sfera raportarii situatiilor financiare ale Sistemului National de Raportare FOREXEBUG

LEGISLATIA SPECIFICA PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE

 • LEGEA nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • LEGEA nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • LEGEA nr. 72 din 28 martie 2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante
 • O.U.G nr. 98 din 14 decembrie 2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru  de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune  de lucrări şi concesiune de servicii
 • HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea 98/2016, privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • ORDIN nr. 141/2017 din 14 iunie 2017 privind aprobarea Metodologiei de selecţie şi modului de interacţiune a autorităţilor /entităţilor contractante cu Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice în legătură cu intenţia de modificare a contractelor /acordurilor-cadru de achiziţie publică, respectiv a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale
 • HOTĂRÂRE nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public

LEGISLAȚIE   COMPARTIMENT LOGISTIC ADMINISTRATIV

 • LEGEA nr. 72 din 28 martie 2013 (*actualizată*) privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante
 • LEGEA nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGEA nr. 22 din 18 noiembrie 1969 (*actualizată*)privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice**)
 • LEGEA nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*republicată*)privind Arhivelor Naţionale
 • LEGEA nr. 98/2016 privind achizițiile publice
 • LEGEA nr. 17 din 2 aprilie 1996 (*actualizată*) privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor
 • LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (**republicată**) privind regimul armelor şi al muniţiilor*)
 • LEGE nr. 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (**republicată**) privind circulaţia pe drumurile publice**)
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 189 din 21 decembrie 2005 (*actualizata*) pentru stabilirea unor masuri privind vehiculele rutiere inmatriculate
 • HOTĂRÂRE nr. 273 din 14 iunie 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor
 • HOTĂRÂRE   nr. 679 din 25 octombrie 1997 pentru aprobarea Regulamentului armelor de foc şi al muniţiilor
 • HOTĂRÂRE nr. 856 din 16 august 2002 (*actualizată*) privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase
 • HOTĂRÂRE nr. 731 din 4 iulie 2007 (**republicată**)(*actualizată*) privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului*)
 • ORDONANŢĂ nr. 14 din 31 ianuarie 2007 (*republicată*) pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului*)
 • ORDONANŢĂ nr. 80 din 30 august 2001 (*actualizată*) privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice**)
 • ORDONANŢA nr. 81 din 24 august 2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică**)
 • ORDIN nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015privind documentele financiar-contabile
 • ORDIN nr. 2.861 din 9 octombrie 2009pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
 • ORDIN nr. 2.133 din 8 decembrie 2005 (*actualizat*) pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică – RNTR 1**)
 • ORDIN nr. 2.135 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora – RNTR 4
 • ORDIN nr. 2.132 din 8 decembrie 2005 (*actualizat*) pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere – RNTR
 • INSTRUCTIUNI privind activitatea de arhiva la creatorii si detinatorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Nationale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996

ALTE ACTE NORMATIVE

 • LEGEA nr. 230 din 6 iulie 2007 – privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (*republicata*) – privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români , cu modificarile si completarile ulterioare;