Acte normative care reglementeaza activitatea

REGLEMENTARI PRIVIND ORDINEA SI LINISTEA PUBLICA

 • LEGEA nr. 61 din 27.09.1991 (*republicata*) – pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificarile si completarile ulterioare
 • LEGEA nr. 60 din 23.09.1991 (*republicată*) – privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare
 • LEGEA nr. 4 din 9 ianuarie 2008 – privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, cu modificarile si completarile ulterioare
 • LEGEA nr. 126/27.12.1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive cu modificarile si completarile ulterioare
 • ORDONANTA nr. 2/12.07.2001  privind regimul juridic al contraventiilor cu modificarile si completarile ulterioare
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 155 /21 noiembrie 2001 – privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fara stapan, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 55 /30 aprilie 2002 (*republicată*) – privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, cu modificarile si completarile ulterioare
 • ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI nr. 97/2005 – privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, cu modificarile si completarile ulterioare; HOTĂRÂRE nr. 295 din 10 martie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil; NORME METODOLOGICE din 10 martie 2021 de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil
 • H.C.L. nr. 594/19.12.2006 – privind organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii în Municipiul Timişoara
 • H.C.L. nr. 22/29.01.2008 – privind aprobarea locatiilor in care se poate autoriza desfasurarea de spectacole si manifestari cultural – artistice si sportive pe raza municipiului Timisoara; H.C.L. nr.379 din 17.10.2017 – pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 22/ 29.01.2008 – privind aprobarea locațiilor în care se poate autoriza desfășurarea de spectacole și manifestări cultural-artistice și sportive pe raza municipiului Timișoara
 • H.C.L. nr. 463/30.10.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a spatiilor de joaca situate pe domeniul public al Municipiului Timişoara; H.C.L nr.75 din 01.03.2016 – privind modificarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă situate pe domeniul public al Municipiului Timişoara” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 463/30.10.2015
 • Hotarârea numarul 271 din 27.06.2023 – privind aprobarea Regulamentului de serviciu și organizare și funcționare a piețelorproprietatea Municipiului Timișoara și indexarea cu rata inflației aferentă anului 2022 a preţurilor şi/sau al tarifelor pentru plata serviciilor oferite utilizatorilor care se vor percepe în piețele proprietatea Municipiului Timișoara

REGLEMENTARI PRIVIND DOMENIUL CIRCULATIEI PE DRUMURILE PUBLICE

 • LEGEA nr. 421/27.06.2002 cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 309 din 12.07.2006 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale
 • LEGEA nr. 38 din 20.01.2003 – privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere , cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OUG 195/12.12.2002 (*republicată*) – privind circulaţia pe drumurile publice , cu modificarile si completarile ulterioare; HOTĂRÂRE nr. 1.391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice , cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.C.L. nr. 101 din 24.03.2009 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si executarea serviciului public de transport persoane in regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timisoara; HOTĂRÂREA NR. 226 din data: 23.11.2012 pentru modificarea Regulamentului pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 101/24.03.2009; Anexa HCL 226/2012; HCL 24/2015 pentru modificarea Regulamentului pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 101/24.03.2009, modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 226/23.11.2012; HCL 45/2016 pentru modificarea Regulamentului pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 101/24.03.2009, modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 226/23.11.2012 şi prin Hotărârea Consiliului Local nr. 24/23.01.2015; HCL 81/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 101/24.03.2009, modificat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 226/23.11.2012, nr. 24/23.01.2015 şi nr. 45/02.02.2016.
 • H.C.L. nr. 590/19.12.2006 privind efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Timişoara
 • H.C.L. nr. 251 din 17.09.2002 modificată prin H.C.L. nr. 51 din 25.03.2003 privind interzicerea circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe raza mun.Timişoara
 • H.C.L. nr. 486/31.10.2006 modificată prin H.C.L. nr.198/2010  privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul Municipiului Timişoara; H.C.L. nr. 307 din 09.07.2015 -pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 486/31.10.2006 privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul Municipiul Timişoara, completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 198/25.05.2010; H.C.L. nr.365 din 27.08.2015- pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 486/31.10.2006 privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul Municipiul Timişoara, completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 198/25.05.2010
 • Hotarârea numarul 649 din 15.12.2022 – Privind aprobarea Regulamentului privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor în zonele cu restricție de tonaj de pe raza Municipiului Timișoara;
 • H.C.L. nr. 146/25.03.2014 privind modalitatea de parcare în centre comerciale şi reglementarea ridicării, transportului şi depozitării unor vehicule; H.C.L. nr.293 din 20.05.2014 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 146/25.03.2014 – privind modalitatea de parcare în centre comerciale şi reglementarea ridicării, transportului şi depozitării unor vehicule
 • H.C.L. nr. 638/16.12.2013 privind procedura de administrare a taxei de tranzit

REGLEMENTARI PRIVIND  DOMENIUL DISCIPLINEI IN CONSTRUCTII SI
AFISAJULUI STRADAL

REGLEMENTARI PRIVIND SFERA PROTECTIEI MEDIULUI

REGLEMENTARI PRIVIND EXERCITAREA ACTELOR SI FAPTELOR DE COMERT

LEGISLATIA CONTABILA

 • LEGEA nr. 82/1991– Legea contabilitatii – republicata, cu toate modificarile si completarile ulterioare;
 • LEGEA nr.273/2006 – Legea finantelor publice locale, actualizata, cu toate modificarile si completarile ulterioare;
 • ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI nr. 88 din 18 septembrie 2013 privind adoptarea unor măsuri fiscalbugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
 • HOTARAREA nr. 276/2013 – privind stabiliarea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
 • ORDIN nr. 1792/2002– pentru aprobarea Normelor metodologice peivind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea
  angajamentelor bugetare si legale, cu toate modificarile si completarile ulterioare;
 • ORDINUL nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si  conducerea contabilitatii institutiilor publice,  Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia
 • ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005
 • ORDINUL nr. 1026/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug
 • ORDINUL 3338 /2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug
 • ORDINUL 984/2017 pentru stabilirea calendarului de utilizare a functionalitatilor din sfera raportarii situatiilor financiare ale Sistemului National de Raportare FOREXEBUG

LEGISLATIA SPECIFICA PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE

 • LEGEA nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • LEGEA nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • LEGEA nr. 72 din 28 martie 2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre
  acestia si autoritati contractante
 • O.U.G nr. 98 din 14 decembrie 2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru  de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune  de lucrări şi concesiune de servicii
 • HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea 98/2016, privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • ORDIN nr. 141/2017 din 14 iunie 2017 privind aprobarea Metodologiei de selecţie şi modului de interacţiune a autorităţilor /entităţilor contractante cu Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice în
  legătură cu intenţia de modificare a contractelor /acordurilor-cadru de achiziţie publică, respectiv a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale
 • HOTĂRÂRE nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public

LEGISLAȚIE   COMPARTIMENT LOGISTIC ADMINISTRATIV

ALTE ACTE NORMATIVE

Regulament privind prevenirea si combaterea hartuirii

Regulament privind prevenirea si combaterea hartuirii pe criteriul de sex, precum si a hartuirii morale la locul de munca

Tabel cu membrii Comisiei pentru primirea si solutionarea cazurilor de hartuire pe criterii de sex sau hartuire morala