Acte normative care reglementeaza activitatea

REGLEMENTARI PRIVIND ORDINEA SI LINISTEA PUBLICA

REGLEMENTARI PRIVIND DOMENIUL CIRCULATIEI PE DRUMURILE PUBLICE

REGLEMENTARI PRIVIND  DOMENIUL DISCIPLINEI IN CONSTRUCTII SI
AFISAJULUI STRADAL

REGLEMENTARI PRIVIND SFERA PROTECTIEI MEDIULUI

REGLEMENTARI PRIVIND EXERCITAREA ACTELOR SI FAPTELOR DE COMERT

 • LEGEA nr. 145 din 21 octombrie 2014 – pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • ORDONANŢA nr. 99/29.08.2000 (*republicată*) – privind comercializarea produselor şi serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.C.L. nr. 321 din 27.01.2001 completată prin H.C.L. 324 din 25.07.2006
  şi H.C.L. 385 din 26.09.2006, privind completarea  H.C.L.168/10.07.2001 privind autorizarea şi desfăşurarea activităţii de comerţ stradal
 • H.C.L. nr. 334 din 10.12.2002 – privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionarea a pieţelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.C.L. nr.43/01.03.2011 – privind aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare  a activitatilor de comert stradal  – terase sezoniere pe  raza Municipiului Timişoara , cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.C.L. nr. 186 din 15.04.2014 privind marcarea produselor din pieţele administrate de Primăria  Municipiului Timisoara
 • H.C.L. nr. 446 din 28.10.2008 privind interzicerea expunerii spre vanzare a vehiculelor pe domeniul public sau privat al Municipiului Timisoara
 • H.C.L. nr. 139 din 19.04.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind  condiţiile de desfasurare a activitatilor de comerţ stradal pe raza Municipiului Timisoara
 • H.C.L. nr. 446 din 20.12.2010 privind conditiile de amplasare a punctelor de comercializare a plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope
 • H.CL. nr. 538 din 08.12.2015  pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor comerciale şi de prestări servicii pe raza Municipiului Timişoara
 • Hotarârea numarul 129 din 11.03.2014 privind aprobarea înfiinţării şi funcţionării Pieţei ţărăneşti de tip piaţă volantă în Municipiul Timişoara
 • HCL nr. 4/2022 – privind modificarea Anexei 2 din Hotărârea Consiliului Local nr.110/ 05.04.2016 – Regulamentul privind condițiile de desfãșurare a activitãților comerciale și de prestãri servicii pe raza municipiului Timișoara
 • HCL nr. 369/2022 – Privind aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara
 • HCL nr. 251/2022 – Privind aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal – terase pe raza Municipiului Timisoara

LEGISLATIA CONTABILA

 • LEGEA nr. 82/1991– Legea contabilitatii – republicata, cu toate modificarile si completarile ulterioare;
 • LEGEA nr.273/2006 – Legea finantelor publice locale, actualizata, cu toate modificarile si completarile ulterioare;
 • ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI nr. 88 din 18 septembrie 2013 privind adoptarea unor măsuri fiscalbugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
 • HOTARAREA nr. 276/2013 – privind stabiliarea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
 • ORDIN nr. 1792/2002– pentru aprobarea Normelor metodologice peivind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea
  angajamentelor bugetare si legale, cu toate modificarile si completarile ulterioare;
 • ORDINUL nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si  conducerea contabilitatii institutiilor publice,  Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia
 • ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005
 • ORDINUL nr. 1026/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug
 • ORDINUL 3338 /2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug
 • ORDINUL 984/2017 pentru stabilirea calendarului de utilizare a functionalitatilor din sfera raportarii situatiilor financiare ale Sistemului National de Raportare FOREXEBUG

LEGISLATIA SPECIFICA PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE

 • LEGEA nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • LEGEA nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • LEGEA nr. 72 din 28 martie 2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre
  acestia si autoritati contractante
 • O.U.G nr. 98 din 14 decembrie 2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru  de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune  de lucrări şi concesiune de servicii
 • HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea 98/2016, privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • ORDIN nr. 141/2017 din 14 iunie 2017 privind aprobarea Metodologiei de selecţie şi modului de interacţiune a autorităţilor /entităţilor contractante cu Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice în
  legătură cu intenţia de modificare a contractelor /acordurilor-cadru de achiziţie publică, respectiv a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale
 • HOTĂRÂRE nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public

LEGISLAȚIE   COMPARTIMENT LOGISTIC ADMINISTRATIV

ALTE ACTE NORMATIVE