Serviciul Protecţia Mediului

Şeful Serviciului se subordonează directorului executiv al Poliţiei Locale şi are următoarele atribuţii specifice:

 1. organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în verificarea şi menţinerea protecţiei mediului;
 2. asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către subordonaţi a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului;
 3. conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine în conformitate cu tematica stabilită;
 4. ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din subordine;
 5. stabileşte măsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului şi răspunde de modul de îndeplinire a acestora;
 6. gestionează şi asigură circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;
 7. informează de îndată conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului şi ţine evidenţa acestora;
 8. analizează lunar activitatea personalului din subordine;
 9. desfăşoară activităţi pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce-i revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;
 10. întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă directorului general şi directorului general adjunct/directorului executiv şi directorului executiv adjunct;
 11. asigură cunoaşterea şi aplicarea de personalul din subordine a procedurilor prevăzute de SMC şi SCIM elaborate şi aprobate, pentru activităţile specifice domeniului de activitate.

În domeniul protecţiei mediului, Poliţia locală are următoarele atribuţii:

 1. controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;
 2. sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;
 3. participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;
 4. identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Timişoara sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;
 5. verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
 6. verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;
 7. verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;
 8. verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;
 9. verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;
 10. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute şi stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.
 11. aplică procedurile prevăzute de SMC şi SCIM elaborate şi aprobate, pentru activităţile specifice domeniului de activitate.