Serviciul Financiar – Contabilitate

Serviciul Financiar Contabilitate este structura organizatorică din cadrul Directiei Politiei Locale Timisoara cu atribuţii în organizarea evidenţei contabile a elementelor patrimoniale de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii si in fundamentarea, elaborarea şi execuţia bugetului de cheltuieli al instituţiei.
Şeful Serviciului Financiar Contabilitate răspunde, împreună cu personalul din subordine, de înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor patrimoniale de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, de plata cheltuielilor, de întocmirea situaţiilor financiare şi de elaborarea şi fundamentarea bugetului de cheltuieli al instituţie.
Se subordonează directorului executiv adjunct in subordinea caruia se afla serviciul și directorului executiv şi are următoarele atribuţii:

 • răspunde de managementul domeniului său de activitate;
 • Raspunde de activitatea de plata a cheltuielilor
 • Asigura conform legii conditiile necesare pentru organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv
 • Asigura conform legii valorificarea rezultatelor inventarierii
 • Asigura respectarea regulilor de intocmire a situatiilor financiare
 • Depunerea la termen a situatiilor financiare la organele de drept
 • Pastrarea documentelor justificative a registrelor si situatiilor financiare
 • Organizeaza contabilitatea de gestiune adaptate specificului institutiei publice
 • Realizeaza controlul financiar preventiv propriu
 • răspunde de asigurarea implementării Sistemului de Control Intern/Managerial în cadrul serviciului pe care îl conduce;
 • răspunde de asigurarea implementării Sistemului de management al Calității în cadrul serviciului pe crae îl conduce;
 • reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i-a fost încredinţat de către conducerea Direcţiei;
 • propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea biroului sau a instituţiei în general;
 • semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite, legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul său de activitate;

Atribuții pe linie de financiar – contabilitate

 • intocmeste notele de fundamentare pentru elaborarea bugetului instituţiei in baza proiectului planului de achizitii publice primite de la Compartimentul de Achiziţii Publice;
 • intocmeste notele de fundamentare pentru salarii pe baza proiectului de cheltuieli de personal primit de la Serviciul Resurse Umane;
 • intocmeste proiectul bugetului de cheltuieli al institutiei in baza notelor de fundamentare;
 • intocmeste notele de fundamentare pentru rectificarea bugetara
 • evidentiaza datele privind cheltuielile aprobate si efective in contabilitate in conturi in afara bilantului utilizand metoda de inregistrare in partida simpla ;
 • inregistreaza datele in debitul si creditul conturilor de ordine si evidenta fara utilizarea de conturi corespondente (8060 – credite bugetare, 8066 – angajamente bugetare, 8067 – angajamente legale);
 • asigura evidenta tehnico-operativa/repartizarea pe capitole,articole,alineate bugetare in limita creditelor bugetare aprobate
 • intocmeste ordonantarile de plata a cheltuielilor meteriale şi de capital;
 • intocmeste ordinele de plata si efectueaza viramentele catre beneficiari, furnizori de bunuri, servicii si lucrari, pe baza documentelor justificative legale;
 • primeste si verifica extrasele de cont din trezorerie
 • inregistreaza in contabilitate notele contabile privind receptii, cheltuieli facturi fiscale
 • inregistreaza in contabilitate documentele de plati si incasari prin casierie supuse controlului financiar-preventiv ;
 • ține contabilitatea primara de magazie prin operearea in programul informatic de contabilitate a receptiilor, bonurilor de consum, bonurilor de transfer, obiectelor de inventar, mijloacelor fixe din gestiunea unitatii ;
 • inregistreaza in contabilitate notele contabile privind salarizarea in baza statului de plata ;
 • inregistreaza deconturile de materiale si cele privind deplasarile in interesul serviciului ;
 • calculeaza amortizarea lunara a mijloacelor fixe
 • inregistreaza amortismentele in programul de contabilitate
 • Intocmeste Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar–preventiv, in conformitate cu prevederile O.G. nr.119/1999 si Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.522/2003;
 • intocmeste balantele de verificare, bilanţul şi anexele contabile la sfârşitul perioadei (lunar, trimestrial, semestrial, anual);
 • intocmeste contul de executie bugetara si anexele aferente acesteia (trimestrial) ;
 • intocmeste lunar situatiile privind monitorizarea cheltuielilor de personal ;
 • intocmeste lunar situatii recapitulative privind salariile, ce se transmit Trezoreriei municipiului Timisoara ;
 • asigura suportul scriptic de date necesare desfasurarii inventarierii patrimoniului;
 • intocmeste situatia platilor planificate pe decade lunare
 • ţine evidenţa operaţiunilor de casă
 • efectuează plăţile şi încasările prin casieria, pe baza documentelor justificative.
 • Inregistreaza documentele contabile in FOREXE BUG, respectiv in CAB ( control angajamente bugetare)- program al MF.

Atribuții pe linie de salarizare
Este compartimentul de specialitate din cadrul serviciului destinat calculului salariilor si a contribuţiilor aferente către bugetul statului având următoarele atribuţii;

 • introduce in programul informatic datele din fisele de pontaj pentru calculul salarului brut;
 • introduce și prelucrează datele privind concediile medicale ale angajaților;
 • calculeaza drepturile si obligatiile de plata a angajatilor cu ocazia incetarii relatiilor de serviciu;
 • intocmeste statele de plata pentru salarii, și cele privind norma de hrană;
 • calculeaza obligatiile de plata catre bugetul statului si bugetul de asigurari sociale privind drepturile salariale;
 • intocmeste adeverinte privind venitul salarial al angajatilor;
 • intocmeste statele de plata pentru comisiile de concurs;
 • întocmește statele de plată pentru comisiile de disciplină;
 • intocmeste lunar propunerea,angajamentul bugetar si ordonantarea cu privire la plata drepturilor de natura salariala;
 • intocmeste si transmite anual declaratia 205 pe suport magnetic ;
 • intocmeste si transmite lunar declaratia 112;
 • intocmeste si salveaza pe suport magnetic datele cu privire la statele de salarii si statele privind norma de hrană;
 • participa la inventarierea anuala;
 • introducerea contului IBAN