Serviciul Dispecerat si Control Acces

Dispeceratul are urmatoarele atributii:

 • cunoaşterea permanentă a misiunilor care au fost executate sau sunt în curs de executare, situaţia operativă, forţele şi mijloacele angajate în acţiuni, iar în afara orelor de program, dispune primele măsuri privind organizarea şi executarea misiunilor încredinţate unităţii, prezentându-le imediat Directorului Executiv (înlocuitorului legal);
 • menţine legătura permanentă cu efectivele aflate în misiunile de asigurare a ordinii publice şi cu forţele sau structurile cu care se cooperează;
 • transmite şi urmăreşte executarea ordinelor şi dispoziţiilor Directorului Executiv şi ale adjuncţilor acestuia, primeşte rapoartele operative de la serviciile operative şi urmăreşte soluţionarea lor;
 • raportează evenimentele deosebite şi aplicarea măsurilor stabilite în caz de calamitate, catastrofe, incendii de mari proporţii sau alte situaţii deosebite;
 • asigură menţinerea legăturii neîntrerupte cu serviciile instituţiei, precum şi cu forţele cu care cooperează în zona de responsabilitate;
 • cunoaşte şi actualizează zilnic situaţia cu răspândirea personalului, organizând şi planificând activitatea dispecerilor pe ture, pentru desfăşurarea optimă a activităţii;
 • apelarea periodică la intervale de 2 ore sau intervale mai scurte, atunci când situația operativă o impune, a elementelor din dispozitivul de siguranță publică (polițiști locali) și a guarzilor care asigură paza obiectivelor.
 • coordonează activitatea echipei de intervenţie rapidă la evenimentele sesizate de poliţiştii locali aflaţi în teren;
 • să permită accesul persoanelor autorizate să-şi desfăşoare activitatea în dispecerat;
 • să supravegheze (verifice) funcţionarea normală a sistemelor de comunicaţii şi informatice;
 • să verifice la intrarea în serviciu, legăturile cu celelalte dispecerate şi calitatea acestora;
 • să solicite intervenţia echipei tehnice pentru remedierea unor defecte constatate în funcţionarea echipamentelor de securitate, comunicaţii şi informatică;
 • să asigure comunicarea operativă cu celelalte compartimente ale Poliţiei Locale;
 • să urmărească plecarea la timp în misiuni, realizarea dispozitivelor şi primirea rapoartelor;
 • să monitorizeze solicitările de autovehicule;
 • să comunice operativ factorilor de decizie disfuncţiunile constatate prin monitorizare;
 • să transmită la ordin elementelor din dispozitiv informaţii privind schimbările intervenite în situaţia operativă din teren şi de pe itinerariile de deplasare;
 • să transmită directorului executiv datele şi informaţiile obţinute cu privire la sesizarea de către elementele din dispozitiv a unor factori de risc ce ar putea pune în pericol liniştea şi ordinea publică;
 • să urmărească dacă elementele de dispozitiv respectă indicaţiile privind transmiterea codificată a mesajelor, itinerariul şi viteza de deplasare;
 • să ţină legătura – radio sau telefonic – cu grupa de intervenţie;
 • să folosească tehnica de supraveghere, alarmare şi dispozitivele de stins incendiul din dispecerat conform normelor;
 • să se preocupe de perfecţionarea continuă a pregătirii personale participând la şedinţele de pregătire organizate şi studiind cu răspundere materialele bibliografice necesare;
 • înregistrarea persoanelor urmărite, a obiectelor şi a autoturismelor sustrase în temeiul legii;
 • monitorizarea activităţii Poliţiştilor locali care execută sarcini pe linie de taxi, auto abandonate, RATT şi urbanism;
 • eliberarea numărului de somaţii şi înregistrarea datelor persoanelor fizice sau juridice somate;
 • preluarea sesizărilor telefonice care se înregistrează în registrul unic de la ofiţerul de serviciu;
 • monitorizarea timpului de pauză transmis de politistii locali din teren;
 • identificarea de persoane în baza locală şi naţională de date, înregistrarea acestora şi comunicarea celor interesaţi;
 • preluarea apelurilor prin staţia de emisie – recepţie de la poliţiştii locali şi guarzi, cu ocazia primirii – predării postului;

In domeniul Controlului Acces are următoarele atribuţii:

 • cunoaşte temeinic prevederile Planului de alarmare şi verifică funcţionalitatea sistemului tehnic de alarmare;
 • verifică zilnic la terminarea programului, încuierea şi sigilarea încăperilor în care este depozitată muniţia şi armamentul, ţine evidenţa cheilor de la birouri şi a cutiilor cu chei;
 • veghează permanent ca în incinta unităţii să se menţină ordinea şi curăţenia şi să limiteze accesul persoanelor străine;
 • întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă Directorului Executiv al Poliţiei Locale (sau înlocuitorului legal);
 • să supravegheze (verifice) funcţionarea normală a camerelor video ce deservesc zonele cu nivel ridicat de risc;
 • să supravegheze (verifice) funcţionarea normală a sistemului de detecţie a incendiilor;
 • să primească, să verifice şi să transmită operativ directorului executiv datele şi informaţiile care au legătură cu producerea unor evenimente sau încălcări ale procedurilor prin raport scris;
 • să verifice punerea în aplicare şi respectarea procedurilor, normelor şi dispoziţiilor care reglementează activităţile specifice;
 • să gestioneze dublurile tuturor cheilor din cadrul incaperilor/birourilor şi să le elibereze, în afara orelor de program şi în zilele de sărbători legale doar cu aprobarea directorului executiv, a directorului executiv adjunct, a şefului de serviciu/birou, pentru încăperile aparţinând structurilor conduse de aceştia, şi fără aprobare echipelor tehnice sau de salvare, în cazul producerii unor avarii, incendii sau calamităţi;
 • să solicite aprobarea directorului executiv (înlocuitorului legal) pentru distribuirea cheilor de la tablourile electrice şi să anunţe în toate birourile iminenta oprire a alimentării cu energie electrică;
 • să urmărească încuierea tablourilor electrice;
 • să ia în primire serviciul cu toate sistemele în stare de funcţionare, informându-se asupra evenimentelor petrecute în obiectiv;
 • să consemneze în registrele adecvate evenimentele petrecute în timpul serviciului său;
 • să aducă imediat la cunoştinţă orice incident semnificativ petrecut în zonele supravegheate, care este de natură a pune în pericol activitatea de bază a obiectivului sau zonele supravegheate;
 • preia sesizările cetăţenilor atât telefonic cât şi la ghişeu pe care le consemnează în Registru;
 • întocmeşte procese verbale de contravenţii în baza colantelor prezentate de contravenienţi şi încasează amenzile;
 • întocmirea de sinteze zilnice pe linia constatării de fapte contravenţionale şi aplicarea de sancţiuni;
 • preluarea sumelor încasate din amenzile date de poliţiştii locali în teren şi predarea acesteia la ieşirea din schimb, Biroului Comunicare, Registratura si Relatii cu Publicul ;
 • îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de conducerea Direcţiei Politiei Locale Timisoara.