Serviciul Comunicare, Prevenire și Dispecerat

Șeful Serviciului se subordonează nemijlocit Directorului Executiv Adjunct și are următoarele atribuții:

 • Răspunde de managementul domeniului său de activitate;
 • Conduce serviciul subordonat și răspunde de organizarea și funcționarea birourilor din cadrul acestuia în condiții de eficiență și eficacitate;
 • Răspunde de asigurarea controlului intern, cu privire la activităţile desfăşurate în sfera de competenţă;
 • Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i-a fost încredinţat de către conducerea Direcţiei;
 • Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea biroului sau a instituţiei în general;
 • Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite, legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul său de activitate;

Atribuțiile Serviciului Comunicare, Prevenire și Dispecerat sunt:

 • Organizează, coordonează și conduce birourile din subordine în vederea diseminării unitare și în timp util a datelor și informațiilor necesare conducerii instituției;
 • Elaborează strategia de comunicare şi relaţii publice și gestionează relaţiile instituţiei cu mass-media;
 • Analizează şi evaluează reflectarea în presă a acţiunilor întreprinse de Poliţia Locală Timişoara;
 • Asigură o comunicare internă eficientă şi o circulaţie operativă a documentelor în cadrul instituţiei, răspunzând de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, înregistrare şi rezolvare a petiţiilor ce sunt adresate instituţiei, prin îndrumarea acestora către compartimentele de specialitate;
 • Colectează datele și informațiile rezulate din activitatea instituției și întocmeşte informări și rapoarte de activitate periodice, cu date statistice ori informaţii necesare conducerii instituției;
 • Identifică tendințele de evoluție a fenomenului infracțional și contravențional și monitorizează dinamica situației operative, a cauzelor și condițiilor favorizante, pe care le prezintă conducerii formulând inclusiv propuneri pentru eficientizarea activităților;
 • Analizează evoluția fenomenelor contravenționale și infracționale în raza unităților de învățământ și propune măsuri în vederea prevenirii faptelor antisociale și diminuarea fenomenului;
 • Monitorizează activitățile de prevenire în unitățile de învățământ arondate instituției;
 • Întocmeşte periodic, la solicitarea conducerii, informări privind problematica şi principalele aspecte ce se desprind din activitatea Direcției Poliției Locale;
 • Asigură relaţionarea şi comunicarea directă cu petiţionarii prin intermediul serviciului de permanență;
 • Monitorizează sistematic dinamica situației operative și menţine legătura permanentă cu efectivele aflate în misiunile de menținere a ordinii publice şi cu forţele sau structurile cu care se cooperează;
 • Rapotează evenimentele deosebite și aplică măsurile stabilite în caz de calamitate, catastrofe sau alte asemenea evenimente;
 • Coordonează elaborarea de studii și prognoze cu privire la evoluția situației operative
 • Execută și alte dispoziții ale Directorului Executiv și Directorului Executiv Adjunct.