Serviciul Circulaţie Rutieră

Şeful Serviciului se subordonează nemijlocit Directorului Executiv Adjunct şi are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:

 • stabileşte, în colaborare cu şeful serviciului rutier, al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Timiş, itinerariile de patrulare şi intervalele orare de patrulare în zonele de competenţă;
 • organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului din subordine cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
 • asigură continuitate dispozitivului rutier în zona de competenţă, pe bază de grafice de control, întocmite în colaborare cu şeful serviciului rutier, al I.P.J. Timiş;
 • coordonează activitatea personalului din subordine la acţiuni proprii şi participă, conform solicitării, la acţiunile organizate de unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române sau de către administratorul drumului public;
 • propune şefului serviciului rutier, al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Timiş, în situaţii deosebite, luarea unor măsuri de reglementare, cum ar fi închidere, restricţionare pentru anumite categorii de participanţi la trafic a circulaţiei, în anumite zone sau sectoare ale drumului public;
 • asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legislaţiei rutiere;
 • efectuează instruirea zilnică a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul circulației rutiere;
 • organizează şi execută controale asupra activităţii desfăşurate de efectivele din subordine;
 • analizează, lunar, activitatea desfăşurată de personalul din subordine în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
 • întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă directorului executiv şi directorului executiv adjunct.
 • Informează deîndată conducerea Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de asigurare şi menţinere a fluenţei şi siguranţei circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă;
 • Întreprinde măsuri ferme şi eficiente pentru ca întreg personalul să execute sarcinile şi îndatoririle de serviciu, să aibă o conduită civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;
 • Verifică şi soluţionează, în limitele legii cererile, petiţiile, reclamaţiile ale persoanelor fizice/juridice privind săvârşirea unor acte sau fapte de natură contravenţională conform competenţelor stabilite prin lege;
 • Coordonează întreaga activitate de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale, la regimul circulației rutiere conform competenței;
 • Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiunilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;
 • Propune documente tipizate şi documente de uz intern pentru activitatea serviciului pe care îl conduce sau a instituţiei în general;
 • Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre ia la cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor şi îndatoririlor de serviciu sau în afara acestora chiar dacă nu vizează exact domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii;

Serviciul Circulație Rutieră are următoarele atribuţii:

 1. asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
 2. verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;
 3. participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
 4. participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural
 5. artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;
 6. sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;
 7. acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;
 8. asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;
 9. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;
 10. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
 11. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
 12. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
 13. aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al municipiului Timişoara;
 14. cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.
 15. blocarea şi ridicarea autovehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public pe raza municipiului Timişoara în conformitate cu prevederile in vigoare o) identificarea şi demararea procedurilor de ridicare şi depozitare a autovehiculului prevăzute de Legea nr.421/2002 cu modificările şi completările aduse de Legea nr.309/2006 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale;
 16. întocmirea documentelor legale necesare în vederea emiterii de către Primar a Dispoziţiilor referitoare la prevederile Legii nr.421/2002, modificată, şi asigurarea arhivării acestora;
 17. înaintarea documentelor legale referitoare la activităţile prevăzute de Legea nr.421/2002 modificată şi înaintarea acestora către Direcţia Tehnica din cadrul Primăriei Timişoara în vederea emiterii dispoziţiilor de trecere în proprietatea Primăriei a autovehiculelor abandonate ridicate;
 18. ţine legătura permanent cu S.D.M. SA, Direcţia Tehnica din cadrul Primăriei Timişoara, Serviciul Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Autovehiculelor, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Timiş, în vederea identificării proprietarilor de autovehicule pentru dispunerea măsurilor impuse de lege;
 19. ţine evidenţa prin dispecerat precum şi electronic a tuturor autovehiculelor blocate şi ridicate în conformitate cu prevederile legale;
 20. execută toate dispoziţiile primite prin dispeceratul Direcţiei referitoare la autovehiculele semnalate prin acesta în situaţiile prevăzute de lege;
 21. actualizează permanent situaţia autovehiculelor abandonate sau lăsate fără stăpân de pe raza municipiului Timişoara.
 22. îndeplinirea tuturor sarcinilor profesionale dispuse de conducerea Direcţiei Poliţia Locală