Serviciul 3 – Atribuţiile Directorului Executiv Adjunct

Directorul Executiv Adjunct – se subordonează Directorului Executiv şi are următoarele atribuţii specifice:

 • asigură și răspunde de managementul domeniului său de activitate;
 • organizează, conduce şi coordonează activitatea Serviciului Pază Obiective şi Compartimentului Logistic Administrativ.
 • conduce şi coordonează activitatea serviciului financiar-contabilitate si achizitii publice;
 • coordonează activitatea de aprovizionare, repartizare, întreţinere, utilizare şi păstrare a mijloacelor materiale necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii Poliţiei Locale;
 • urmăreşte situaţia execuţiei bugetare şi încadrarea acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli;
 • asigură măsurile necesare pentru crearea condiţiilor corespunzătoare de lucru comisiei de inventariere,potrivit prevederilor Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii conform Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 prin crearea conditiilor de lucru corespunzătoare, comisiei de inventariere a patrimoniului;
 • asigură organizarea C.F.P.P.;
 • coordonează întocmirea listei de investiţii care se supune aprobării odată cu bugetul de venituri și chetuieli al instutuției;
 • coordonează și urmărește elaborarea programului anual de achiziţii publice;
 • urmareste si verifica fundamentarea şi elaborarea proiectului bugetului de cheltuieli al instituţiei, pe care-l înaintează spre aprobare Directorului executiv şi ordonatorului principal de credit;
 • răspunde împreună cu Șeful Serviciului Financiar Contabilitate și Achiziții Publice de elaborarea la termenele scadente a proiectului bugetului propriu;
 • urmărește respectarea termenelor scadente pentru elaborarea și depunerea proiectului bugetului de cheltuieli al instituţiei;
 • repartizează împreună cu Şeful Serviciului Finciar Contabilitate, creditele bugetare aprobate pentru bugetul propriu şi monitorizează execuţia bugetară în scopul realizării unei bune gestiuni financiare;
 • urmărește respectarea termenelor scadente pentru depunerea situațiilor financiar contabile;
 • urmăreşte respectarea prevederilor legale cu privire la organizarea contabilităţii, creditelor bugetare şi a cheltuielilor, precum şi prezentarea la termen a raportărilor lunare, trimestriale şi anuale;
 • verifică existenţa angajamentelor legale;
 • analizează, ţine evidenţa şi urmăreşte activitatea achiziţiilor publice în instituţie, precum şi activităţile administrative de aprovizionare tehnico-materială, de echipament, armament şi muniţii, auto şi carburanţi-lubrifianţi;
 • întocmeşte/formulează propuneri de imputare a prejudiciului produs de angajat, angajatorului în timpul şi în legătură cu serviciul;
 • coordonează aplicarea Programului de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial din cadrul Direcţiei Poliției Locale Timișoara;
 • monitorizează aplicarea procedurilor interne aprobate în dacrul DPLT, pentru serviciile și compartimentele din subordine;
 • avizează operaţiunea de autoevaluare în cadrul Sistemului de Control Intern /Managerial;
 • coordonează şi supraveghează elaborarea şi actualizarea procedurilor pentru activităţile proprii direcţiei conform cadrului procedural;
 • asigură în calitate de coordonator implementarea planului sectorial SNA afferent DPLT;
 • în lipsa Directorului executiv exercită prerogativele acestuia.
 • stabilirea necesarului de formare profesională a personalului din subordine si coordoneaza activitatea de pregatire profesionala;
 • planificarea şi gestiunea resurselor umane din subordine;
 • să elaboreze instrucţiuni proprii pentru completarea şi aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea sa;
 • analizează activitatea şefilor de servicii/birouri ori de câte ori se impune şi stabileşte măsuri punctuale de eficientizare a activităţilor specifice;
 • organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului cum sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de către personalul din subordine;
 • asigură ordinea interioară şi disciplina în rândul personalului din subordine, propunând măsuri de sancţionare în condiţiile legii;
 • rezoluţionează şi stabileşte sarcini în vederea solutionarii reclamaţiilor şi sesizărilor adresate serviciilor din subordine;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege şi decizii ale Directorului Executiv;
 • organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea în mod eficient a activităţii compartimenelor din subordine, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
 • răspunde de stabilirea corectă a documentelor care se întocmesc in cadrul compartimentelor din subordine şi de circuitul lor în cadrul institutiei. Pe document se va trece în mod obligatoriu numele, prenumele şi funcţia celui care îl întocmeşte, semnează şi răspunde de realitatea datelor trecute în acestea;
 • urmăreste modul în care s-a realizat valorificarea rezultatelor inventarierii;
 • verifică respectarea disciplinei de casa prin efectuarea personal sau prin altă persoană împuternicită, cel puţin lunar şi inopinat a controlului casieriei, atât sub aspectul existenţei faptice a valorilor băneşti cât şi sub aspectul securităţii acestora;
 • asigură îndeplinirea la termen a obligaţiilor instituţiei faţă de bugetul statului şi terţi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
 • răspunde de eficienţa şi calitatea lucrărilor executate, la termenele stabilite prin reglementări interne sau prin alte acte normative;
 • răspunde de buna pregătire profesională a salariaţilor din subordine şi propune măsuri pentru perfecţionarea cunoştinţelor acestora;
 • răspunde de respectarea programului de lucru şi a disciplinei muncii în cadrul biroului/serviciilor pe care le coordonează;
 • organizează, îndrumă, coordonează şi controlează activitatea personalului contractual cu atribuţii în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor;
 • participă la întocmirea sau reactualizarea planificărilor de pază ale obiectivelor aflate în proprietatea sau administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
 • participă şi răspunde de încheierea contractelor de prestări de servicii cu beneficiarii, asigură cunoaşterea prevederilor acestora şi punerea lor în practică;
 • urmărește și propune măsuri pentru îmbunătățirea modului în care se tine evidența tehnico operative a patrimoniului instituției;
 • coordonează activitatea de pregătire a personalului din subordine;
 • monitorizează derularea contractelor de servicii cu caracter administrativ, de întreţinere, revizii şi reparaţii;
 • avizeaza si supune aprobarii Consiliului Local proiectele bugetului de venituri si cheltuieli si proiecte de hotarari privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei;
 • avizează referate de specialitate pentru proiecte de hotarari initiate de serviciile din subodinea sa , precum si de serviciile din instituţie atunci cand se estimează o cheltuială din fonduri publice;
 • asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea Sistemului de Management al Calităţii în propria activitate;
 • respectă cerinţele documentaţiei Sistemului de Management al Calităţii în propria activitate si monitorizeaza aplicarea acestora;
 • elaboreaza fisele de post pentru conducatorii comparitmentelor din subordine si contrasemneaza fisele de post pentru functionarii publici si personalul contractual din subordine;
 • evalueaza performantele profesionale individuale ale personalului de conducere din subordine;