Serviciul 2 – Atribuţiile Directorului Executiv Adjunct

Directorul Executiv Adjunct – se subordonează Directorului Executiv şi are următoarele atribuţii specifice:

 • organizează, conduce, coordonează şi controlează activitatea Serviciului Comunicare, Prevenire și Dispecerat; Biroului Comunicare, Relații cu Publicul și Registratură; Biroului Prevenire Analiză și Sinteză; Biroului Monitorizare Video; Serviciului Dispecerat și Control Acces;
 • analizează activitatea şefilor de birou/compartiment ori de câte ori se impune şi stabileşte măsuri punctuale de eficientizare a activităţilor specifice;
 • analizează contribuţia efectivelor din serviciile subordonate la îndeplinirea indicatorilor de performanţă precum şi a obiectivelor stabilite.
 • organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului cum sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de către personalul din subordine;
 • stabileşte reguli şi direcţionează prin măsuri funcţionarea eficientă a serviciilor din subordine, direcţionând întreaga activitate conform principiilor pe baza cărora îşi îndeplinesc atribuţiile, structurile din subordine;
 • organizează testările periodice privind pregătirea profesională, pregătirea fizică și executarea tragerilor;
 • asigură ordinea interioară şi disciplina în rândul personalului din subordine, propunând măsuri de sancţionare în condiţiile legii.
 • rezoluţionează şi stabileşte sarcini în reclamaţiile şi sesizările adresate birourilor din subordine.
 • analizează lunar activitatea personalului din subordine;
 • asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine în conformitate cu tematica stabilită;
 • asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către subordonaţi a prevederilor legale ce reglementează activitatea din domeniu;
 • verifică și asigură starea permanentă de funcționare a aparaturii și sistemelor de comunicații din dotarea Dispeceratului;
 • organizează și asigură sistemele de cooperare cu celelalte instituții: Poliția, Jandarmeria și serviciile de urgență;
 • verifică modul de echipare a personalului și a mijloacelor din dotare;
 • participă la elaborarea protocoalelor de cooperare cu subunitățile de poliție, jandarmerie, serviciile de urgență, asigurând conlucrarea eficientă cu acestea;
 • participă nemijlocit la activitatea de selecție și recrutare a pesonalului din structurile subordonate;
 • constată și cercetează evenimentele produse în activitatea personalului din subordine, prezintă concluzii și soluții pentru rezolvarea situațiilor create;
 • asigură operativitatea transmiterii informațiilor la intervenția la evenimente, verificarea in baza de date a M.A.I a persoanelor și autovehiculelor oprite pentru verificări în condițiile legii și ale protocoalelor de colaborare încheiate cu structurile abilitate din cadrul ministerului;
 • asigură implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management al Calității în activitatea proprie;
 • asigură cunoașterea și aplicarea de către personalul din subordine a procedurilor prevăzute de S.M.C. și Sistemului de Control Intern Managerial, elaborate și aprobate pentru activitățile specifice ale instituției;
 • respectă cerințele documentației Sistemului de Mangement al Calitaății în propria activitate și monitorizeaza aplicarea acestora;
 • în lipsa Directorului executiv exercită prerogativele acestuia.