Compartimentul Control Intern

Compartimentul Control Intern se subordonează nemijlocit Directorului Executiv, având următoarele atribuții specifice:

  • verifică cererile, sesizările, reclamațiile și plângerile formulate împotriva funcționarilor publici, polițiștilor locali și a personalului contractual, în legătură cu executarea sarcinilor de serviciu și cu privire la încălcarea normelor de conduită profesională și civică prevăzute de lege;
  • verifică rapoartele personalului instituției precum și cererile, sesizările sau plângerile adresate conducerii Direcției Poliției Locale Timișoara, propunând măsuri legale;
  • efectuarea cercetării administrative la solicitarea Comisiei de disciplină pentru fapte sesizate ca abateri disciplinare de către personalul instituției, prezentarea la finalizare a unui raport care să cuprindă rezultatele activității de cercetare, precum și documentele care au stat la baza întocmirii;
  • face propuneri conducerii instituției pe linia prevenirii abaterilor în rândul angajaților, pe baza concluziilor desprinse din verificări și controale;
  • organizează și execută controale de fond ori tematice privind activitatea compartimentelor/birourilor și serviciilor din structura instituției. Aceste activități sunt materializate în rapoarte cu principalele concluzii, măsuri și propuneri pentru eliminarea deficiențelor și eficientizarea muncii;
  • verifică modul în care sunt îndeplinite măsurile stabilite în urma controalelor;
  • efectuează cercetarea prealabilă în scopul stabilirii existenței / inexistenței abaterilor disciplinare comise de personalul instituției;
  • efectuează cercetarea administrativă a pagubelor produse de angajații Poliției Locale;
  • verifică contestațiile formulate de personalul poliției locale împotriva măsurilor de natură disciplinară sau administrativă dispuse de cei îndrituiți.
  • execută orice activități de verificare și control dispuse de conducerea Direcției Poliției Locale Timișoara;