Compartimentul Control Intern Managerial și Managementul Calității

ATRIBUŢII:

 1. Desfăşoară activităţi în vederea proiectării, documentării, implementării, monitorizării și raportării stadiului de implementare a Sistemului de Control Intern Managerial(SCIM), în concordanță cu Standardele stabilite prin OMFP 946/2005 cu toate modificările și completările ulterioare;
 2. Asigură activitatea de Secretariat al Comisiei de Monitorizare, Coordonare si Îndrumare Metodologică pentru Implementarea SCIM, conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare al Comisie;
 3. Gestionează și ține evidența documentelor aferente SCIM la nivelul Direcției Poliției Locale Timișoara(DPLT), elaborează, supune spre avizare/aprobare, difuzează, păstrează și arhivează aceste documente, conform prevederilor legale și procedurilor aplicabile;
 4. Desfăşoară activităţi în vederea proiectării, documentării, implementării, menţinerii certificării și îmbunătăţirii Sistemului de Management al Calităţii(SMC), în concordanţă cu cerinţele standardului de referinţă(SR-EN ISO 9001-2008).
 5. Asigură activitatea de înlocuitor RMC, conform Deciziei de numire și procedurilor aplicabile;
 6. Gestionează și ține evidența documentelor aferente SMC la nivelul DPLT, elaborează, supune spre avizare/aprobare, difuzează, păstrează și arhivează aceste documente, conform prevederilor legale și procedurilor aplicabile;
 7. Întocmeşte , supune spre aprobare şi transmite Referatul/Referatele de necesitate cuprinzând propuneri privind achizițiile publice de bunuri/servicii/lucrări necesare desfășurării activității proprii în anul următor/ în curs, conform procedurilor aplicabile;
 8. Înițiază și transmite Propunerile de angajare / Angajamentele bugetare, aferente cheltuielilor/Referatelor de necesitate întocmite în baza punctului anterior și aprobate, conform procedurilor aplicabile;
 9. Întocmeşte, supune spre aprobare şi transmite Referatul/Referatele de necesitate cuprinzând solicitările de eliberare din magazie a bunurilor (rechizite, materiale cu caracter funcțional, obiecte de inventar, etc.) necesare pentru desfășurarea activității proprii, conform procedurilor aplicabile;
 10. desfășoară activități privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție, conform prevederilor legale în vigoare;
 11. asigură activitatea de secretariat al Grupului de lucru pentru identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților instituționale în cadrul Direcției Poliției Locale Timișoara;
 12. prin persoana desemnată în baza Deciziei Directorului Executiv, cooperează cu Secretariatul tehnic al SNA şi are obligaţia transmiterii rapoartelor de progres periodice, inclusiv raportul semestrial de autoevaluare privind utilizarea măsurilor de prevenire a corupţiei, conform prevederilor legale în vigoare;

RESPONSABILITĂŢI:

 1. Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, aplicând cunoştinţele, aptitudinile şi experienţa dobândite;
 2. Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii sau solicitărilor dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;
 3. Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;
 4. Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului.

AUTORITATE (COMPETENŢE):

 1. Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu si a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea instituţiei;
 2. Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale;
 3. Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituţiei, în general;
 4. Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.