Compartiment Protecția Muncii

Compartimentul protecția muncii este structura din cadrul Directiei Politiei Locale Timisoara care are atribuții în domeniul securității și sănătății în muncă, prevenirii și stingerii incendiilor, elaborării fișelor de risc și a controlului medical al angajaților.
I. Compartimentul protecția muncii are urmatoarele atributii domeniul securității și sănătatii în muncă:

 • identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/ echipamente de munca şi mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru;
 • elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;
 • elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în munca, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale instituției, precum şi ale locurilor de muncă/ posturilor de lucru;
 • propunerea atribuţiilor şi raspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;
 • verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, stabilite prin fişa postului;
 • întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca;
 • elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
 • elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii;
 • întocmirea planului de evacuare în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor art. 101-107 din HG nr.1445/2006, şi asigurarea ca toţi lucrătorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui;
 • evidenta zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101-107 din HG nr.1445/2006;
 • evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
 • evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
 • informarea fiecărei persoane anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum și a măsurilor de prevenire și protecție necesare;
 • monitorizarea functionarii sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsura şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de munca;
 • verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum şi a sistemelor de siguranta;
 • informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de munca şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie;
 • participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevăzute la art. 108-177 din HG nr.1445/2006;
 • întocmirea evidentelor conform competentelor prevăzute la art. 108-177 din HG nr.1445/2006;
 • elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucrătorii din întreprindere şi/sau unitate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege;
 • urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
 • colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;
 • colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori isi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de munca;
 • propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca;
 • întocmirea unui referat de necesitate privind necesarul de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi. (trusă sanitară, echipament de protecție individual etc.)

II. Atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor:

 • identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu in cadrul Directiei Politia Locala Timisoara, justificând autoritatilor competente ca masurile de aparare impotriva incendiilor sunt corelate cu natura si nivelul riscurilor, masurile p.s.i. specific acestora si face propuneri de imbunatatire;
 • participarea la exercițiile și aplicațiile tactice de intervenție organizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Banat ;
 • asigura obtinerea avizelor si autorizatiilor PSI prevazute de lege;
 • participa la organizarea si desfasurarea la nivelul Directiei Politia Locala Timisoara a activitatilor instructiv-educative pentru prevenirea incendiilor si la instruirea personalului incadrat in munca, executând nemijlocit activitati de popularizare a prevederilor legale, de dezbatere cu salariatii a abatarilor in respectarea normelor;
 • participa la actiunile de stingere a incendiilor produse in instituție si la cercetarea acestora, tine evidenta incendiilor, inceputurilor de incendii si a altor evenimente urmate de incendii, exploateaza concluziile si invatamintele desprinse din acestea ;
 • participa la analiza activitatii de aparare impotriva incendiilor in cadrul Directiei Politia Locala Timisoara si face propuneri pentru inlaturarea neajunsurilor si imbunatatirea acestei activitati;
 • participa la actiunile de prevenire si stingere a incendiilor (controale, cursuri, instructaje, schimburi de experienta, consfatuiri, analize etc.) organizate de organele abilitate prin lege si face propuneri pentru organizarea unor astfel de actiuni;
 • urmareste realizarea sau procurarea mijloacelor si materialelor necesare desfasurarii activitatii instructiv-educative pentru prevenirea incendiilor, difuzarea lor catre conducatorii sectoarelor de activitate, precum si modul de utilizare si de intretinere a acestora;
 • face propuneri pentru completarea si reactualizarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor;
 • face propuneri pentru generalizarea experientei pozitive obtinute in activitatea de prevenire si stingere a incendiilor si intocmeste materiale in acest sens pentru presa si pentru diferite actiuni;
 • colaboreaza cu celelalte compartimente, birouri, servicii din cadrul Directiei Politia Locala Timisoara si cu alti specialisti in indeplinirea atributiunilor privind apararea impotriva incendiilor;
 • informeaza operativ Directorul Executiv ori alti factori interesati asupra modului de solutionare a problemelor de aparare impotriva incendiilor si urmareste indeplinirea masurilor stabilite in acest scop;
 • mentine legatura cu Serviciul Prevenirea Incendiilor din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta « BANAT » al judeţului Timiş;
 • luarea măsurilor necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor;
 • stabilirea legăturilor necesare cu serviciile specializate îndeosebi în ceea ce privește primul ajutor, serviciul medical de urgență, Salvarea și Pompierii.