Compartiment Evenimente

Atribuţii în domeniul compartimentului evenimente

 • intervenția cu operativitate la sesizările și reclamațiile cetățenilor, în vederea reducerii timpului de reacție în prevenirea și combaterea fenomenului contravențional și infracțional, conform competențelor prevăzute de lege;
 • deplasarea de urgență, la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de Urgenta 112, pe principiul, “cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine”, in funcție de specificul atribuțiilor de serviciu stabilite prin lege și în limita competentei teritoriale;
 • verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor adresate Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara de către Asociaţiile de Proprietari /Locatari, persoane fizice sau juridice cu domiciliul ori sediul social pe raza municipiului Timişoara sau instituţiile publice, referitoare la săvârşirea unor fapte prin care sunt încălcate normele de convieţuire socială, ordinea şi liniştea publică sau alte asemenea fapte de natură contravenţională, prevăzute şi sancţionate prin legi ori acte administrative emise de autorităţile locale, conf. Legii nr.155/2010 ;
 • verificarea de urgență în teren a aspectelor sesizate, audierea persoanelor, după caz și luarea măsurilor legale ;
 • efectuarea de verificări în baza de date a SPCLEP Timişoara, pentru a putea stabili cu exactitate identitatea persoanelor responsabile, în vederea luării măsurilor legale, constând în aplicarea de sancţiuni contravenționale, conform prevederilor OG 2/2001 actualizată și întocmirea de adrese către alte instituţii publice sau compartimente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara sau redirecţionarea sesizărilor către organele abilitate să soluţioneze astfel de reclamaţii;
 • în cazul constatării în flagrant a unor fapte penale, imobilizarea făptuitorului și luarea măsurilor pentru conservarea locului faptei, identificarea martorilor oculari, sesizarea imediat a organele competente şi predarea făptuitorului structurilor Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;
 • conducerea la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române competente, persoanele suspecte identificate pe timpul executării serviciului, în vederea luării măsurilor ce se impun, conf.art.20, lit.h, conf. Legii nr.155/2010;
 • acordarea sprijinului operativ poliţiştilor locali în cazul, legitimării şi luarii măsurilor legale împotriva persoanelor care au comis fapte grave antisociale sau contravenţionale, întocmind cu această ocazie proces verbal de constatare cu activităţile executate şi măsurile luate;
 • acordarea sprijinului operativ celorlalte forţe de ordine publică în gestionarea situaţiilor de urgenţă, ce necesită intervenţia operativă a forţelor de ordine publică, pentru identificarea şi prinderea infractorilor periculoşi, urmăriţilor şi al altor infractori sau suspecţi ce se sustrag urmăririi penale;
 • menținerea ordinei, siguranței cetățenilor și liniștii publice în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranță publică al municipiului Timișoara aprobat în condițiile legii;
 • participarea, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 • acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supraveghere și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și procedează la încredințarea acestora serviciului public de asistență socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii;
 • constatarea de contravenţii şi aplicarea de sancţiuni, potrivit competenţelor prevăzute de legislația în vigoare;
 • participarea împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
 • executarea, în condiţiile legii, a mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza municipiului Timișoara;
 • participarea, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
 • coopererarea cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
 • acordarea pe teritoriul municipiului Timişoara, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.
 • procedează la afişarea proceselor verbale de sancţionare contravenţională, care nu au fost comunicate persoanelor sancţionate, pe bază de semnătură sau prin Poşta Română, la domiciliul sau sediul contravenienţilor, de pe raza municipiului Timişoara.
 • îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege, dispoziții si decizii scrise ale directorului executiv