Compartiment Audit Public Intern

Compartimentul Audit Public Intern, este subordonat direct şi nemijlocit Directorului
Executiv, desfăşoară o activitate funcţional independentă şi obiectivă, asigură consiliere conducerii, pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice; Auditul Public Intern evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa sistemului de conducere, bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare.
Compartimentul Audit Public Intern are următoarele atribuţii specifice:

 1. elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în care-şi desfăşoară activitatea, cu avizul UCAAPI;
 2. elaborează proiectul planului anual de audit public;
 3. efectuează activităţi de audit public intern cu privire la eficienţa sistemului de control intern, la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public;
 4. efectuează activităţi de audit public pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
 5. informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
 6. raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;
 7. elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;
 8. în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate;
 9. auditorii interni trebuie să respecte prevederile codului privind conduita etică a auditorului intern;
 10. auditorii intern au obligaţia perfecţionării cunoştinţelor profesionale;
 11. elaborează programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit public intern;
 12. desfăşoară misiuni de consiliere cu aprobarea Directorului Executiv, numai în condiţiile în care acestea nu generează conflicte de interese şi nu sunt incompatibile cu îndatoririle auditorului intern;
 13. auditează, cel puţin o dată la trei ani şi fără a se limita la acestea, următoarele:
  • angajamentele bugetare şi legale
  • plăţile asumate prin angajamentele bugetare şi legale;
  • vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului;
  • concesionarea sau închirierea din domeniul public al statului;
  • constituirea veniturilor publice
  • alocarea creditelor bugetare
  • sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; sistemul de luare a deciziilor, de conducere şi control şi sistemele informatice;
 14. personalul de conducere şi de execuţie din structurile auditate au obligaţia să ofere documentele şi informaţiile solicitate, în termenele stabilite, precum şi tot sprijinul necesar desfăşurării în bune condiţii a auditului public intern.