Biroul Reclamaţii Sesizări

Şeful Biroului se subordonează nemijlocit Sefului Serviciului Ordine Publica şi are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:

 • organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii pe linie de solutionare a reclamatiilor si sesizarilor cetatenilor;
 • întocmeşte planurile de actiune din competenţă pe care le prezinta conducerii pentru aprobare;
 • conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;
 • informează deîndată pe seful serviciului de ordine publica despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de solutionare a sesizarilor si reclamtiilor cetatenilor şi tine evidenţa acestora;
 • analizează lunar activitatea personalului din subordine;
 • întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;
 • controlează modul în care se constată contravenţii şi aplică sancţiuni de către personalul din subordine, potrivit competenţei;
 • întocmeşte sinteza lunară a activităţii biroului;
 • organizează şi coordonează activitatea de verificare a reclamaţiilor şi a sesizărilor adresate Birourile Reclamatii Sesizari, referitoare la săvârşirea unor fapte de natură contravenţională;
 • asigură planificarea şi repartizarea forţelor din subordine pe sarcini şi misiuni;
 • evaluează periodic stadiul îndeplinirii misiunilor şi sarcinilor încredinţate şi măsurile ce se impun pentru eficientizarea activităţii;

Biroul Reclamatii Sesizari are următoarele atribuţii:

 1. verifica sesizările şi reclamaţiile adresate Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara de către Asociaţiile de Proprietari /Locatari, persoanele fizice sau juridice cu domiciliul ori sediul social pe raza municipiului Timişoara sau instituţiile publice, referitoare la săvârşirea unor fapte prin care sunt încălcate normele de convieţuire socială, ordinea şi liniştea publică sau alte asemenea fapte de natură contravenţională, prevăzute şi sancţionate prin legi ori acte administrative emise de autorităţile locale.
 2. Verificarea în teren a aspectelor sesizate, audierea persoanelor care deţin date sau informaţii legate de cele semnalate, întocmirea de adrese către alte instituţii publice sau compartimente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi verificările efectuate în baza de date a SPCLEP Timişoara, pentru a se putea stabili cu exactitate situaţia de fapt şi identitatea persoanelor responsabile, în vederea luării măsurilor legale, constând în aplicarea de sancţiuni contravenţionale, conform prevederilor OG nr. 2/2001 actualizată sau redirecţionarea sesizărilor către organele abilitate să soluţioneze astfel de reclamaţii.
 3. Executarea mandatelor de aducere emise de Judecătoria Timişoara sau Tribunalul Timiş, în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Penală.
 4. Afişarea Proceselor Verbale de sancţionare contravenţională, care nu au fost comunicate persoanelor sancţionate, pe bază de semnătură sau prin Poşta Română, la domiciliul sau sediul contravenienţilor, de pe raza municipiului Timişoara.
 5. Solutioneaza cu operativitate reclamatiile si sesizarile cetatenilor;
 6. Verifica sesizarile cetatenilor adresate Primăriei Municipiului Timişoara, conform competentelor ce ne revin;
 7. Verifica aspectele prezentate de cetateni cu ocazia audientelor la conducerea Primăriei Municipiului Timişoara;
 8. Informeaza conducerea Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara sau dupa caz prezinta informari Primăriei Municipiului Timişoara cu aspectele ilegale identificate pe raza Mun. Timisoara;
 9. Verifica conform competentei si formuleaza raspuns la solicitarile institutiilor publice locale si centrale.
 10. participă împreună cu Biroul Ordine Publică la menținerea ordinii şi liniştii publice în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al municipiului Timişoara, aprobat în condiţiile legii atuncim când situația o impune;
 11. menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ public repartizate în competența biroului, conform planului de ordine şi siguranţă publică;
 12. participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 13. acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
 14. constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
 15. asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
 16. participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
 17. constată şi aplică sancţiuni conform competenței stabilite prin legi sau acte administrative ale autorității publice centrale și ale Consiliului Local Timișoara pentru faptele constatate pe raza de competență;
 18. participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
 19. cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
 20. asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
 21. acordă, pe teritoriul municipiului Timişoara, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.
 22. înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;
 23. cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 24. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 25. cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate