Biroul Patrulare Navală

Asigură menţinerea ordinii şi liniştii publice pe cei 8 km navigabili ai Canalului Bega din municipiul Timișoara și în imediata apropiere a malurilor acestuia, conform competenţei materiale şi teritoriale.
Şeful Biroului Patrulare Navală:
Se subordonează şefului serviciului ordine publică şi are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:

 1. organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului din subordine cu atribuţii în menţinerea ordinii şi liniştii publice;
 2. asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de menţinere a ordinii şi a liniştii publice, a regulilor de convieţuire socială şi integritatea corporală a persoanelor;
 3. informează de îndată pe şeful serviciului ordine publică despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de menţinere a ordinii publice şi tine evidenţa acestora;
 4. analizează zilnic, săptămânal şi lunar activitatea personalului din subordine;
 5. întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;
 6. analizează, la ieşirea din serviciu a personalului, activitatea desfăşurată și apreciază prestaţia profesională a acestora;
 7. asigură planificarea şi repartizarea forţelor din subordine pe sarcini şi misiuni;
 8. elaborează consemnul particular al posturilor.

Biroul Patrulare Navală are următoarele atribuţii:

 1. menţine ordinea şi liniştea publică pe cei 8 km navigabili ai Canalului Bega din municipiul Timișoara și în imediata apropiere a malurilor acestuia precum și în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al municipiului Timişoara, aprobat în condiţiile legii;
 2. prevenirea și descoperirea infracțiunilor și a altor fapte antisociale pe malurile Canalului Bega și în imediata apropiere a acestora;
 3. colaborează cu Căpitănia Portului Timișoara, contribuind la respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 42 din 28.08.1997 (în lipsa Regulamentului pentru navigație pe Canalul Bega), semnalizarea circulației și accesul la Canalul Bega, siguranța navigației în vederea evitării accidentelor și aspecte referitoare la instalațiile plutitoare;
 4. participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente in zona Canalului Bega;
 5. asigură integritatea materialului dendro-floricol și a mobilierului stradal amplasat pe malurile Canalului Bega;
 6. veghează la buna desfășurare a traficului ambarcațiunilor pe Canalul Bega, de transport pasageri cât şi celor sportive şi celor de agrement, procedând la verificarea autorizației de circulație a ambarcațiunilor cu motor;
 7. verifică autorizațiile de funcționare a societăților comerciale care închiriază ambarcațiuni de agrement și respectarea de către acestea a mențiunilor de pe aviz;
 8. urmărește modul de respectare a zonelor și perioadelor de prohibiție privind pescuitul resurselor acvatice vii;
 9. colaborează cu reprezentanții Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură pentru executarea unor controale și acțiuni punctuale specifice ;
 10. asigurarea ordinii publice la debarcaderele unde vor acosta ambarcațiunile „vaporetto”, precum și la bordul acestora, pe timpul deplasării pe traseul turistic și de agrement;
 11. urmărește respectarea orarului de funcționare, a ordinii și liniștii publice la societățile comerciale care închiriază ambarcațiuni, precum și cele de alimentație publică amplasate pe apele Canalului Bega și în imediata apropiere a malurilor acestuia.
 12. acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
 13. constata contraventii şi aplică sancţiuni acelora care fumeaza, scuipa, consuma seminte sau bauturi alcoolice in mijloacele de transport naval (vaporetto), precum si alte alimente care conduc la disconfortul celorlalti calatori;
 14. constata contraventii şi aplică sancţiuni tuturor celor care arunca sau abandoneaza deseuri de orice natura, hartii, ambalaje, mucuri de tigara sau resturi de orice fel in mijloacele de transport naval (vaporetto);
 15. constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
 16. asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice pe malul Canalului Bega;
 17. participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
 18. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă, respectiv pe cei 8 km navigabili ai Canalului Bega de pe raza municipiului Timișoara și malurile acestuia;
 19. execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
 20. participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
 21. asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite in zona de competenta;
 22. acordă, pe teritoriul municipiului Timişoara, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.
 23. cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 24. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 25. menţin ordinea şi siguranţa publică în mijloacele de transport naval (vaporetto).