Asigură îndeplinirea atribuţiilor Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, privind elaborarea de acte normative din domeniul său de activitate, organizarea documentării juridice şi reprezintă în faţa instanţelor judecătoreşti şi altor organe de jurisdicţie, interesele instituţiei, avizează legalitatea actelor întocmite (contracte, decizii, hotărâri).
Şeful biroului este subordonat nemijlocit Directorului Executiv şi are următoarele atribuţii:

 • răspunde de managementul domeniului său de activitate;
 • conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate;
 • răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate;
 • răspunde de asigurarea controlului intern, cu privire la activităţile desfăşurate în sfera de competenţă;
 • reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i-a fost încredinţat de către conducerea Direcţiei;
 • propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea biroului sau a instituţiei în general;
 • semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite, legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul său de activitate;

Atribuţiile Biroului Juridic sunt:

 • reprezintă Direcţia Poliţiei Locale Timişoara pe baza delegaţiei date de Directorul Executiv şi apără drepturile şi interesele acestuia în faţa instanţelor judecătoreşti, şi a altor organe de jurisdicţie, ţine evidenţa proceselor şi litigiilor în care unitatea este parte;
 • ţine evidenţa şi comunică compartimentelor interesate actele normative nou apărute privind probleme de interes general;
 • redactează şi depune în termenele procedurale cererile de chemare în judecată, plângerile penale, întâmpinările, cererile reconvenţionale, notele de şedinţe, probele şi concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitării căilor de atac, în dosarele în care Direcţia este parte;
 • elaborează şi prezintă conducerii Direcţiei, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri privind necesitatea exercitării căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti nefavorabile Direcţiei;
 • întocmeşte documentele necesare în relaţie cu organele de urmărire penală sau alte instituţii cu atribuţii de control;
 • elaborează şi prezintă conducerii Direcţiei, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor;
 • ţine evidenţa proceselor şi litigiilor în care unitatea este parte şi urmăreşte obţinerea titlurilor executorii pentru creanţele unităţii;
 • în baza unei delegaţii speciale date de Directorul Executiv, poate fixa pretenţiile, renunţarea la pretenţii şi poate da răspunsuri la interogatoriu;
 • participă la formularea obiecţiunilor precontractuale, dacă se pun în discuţie probleme de buget;
 • formulează răspunsurile la interogatorii în colaborare cu serviciile competente;
 • primeşte plângerile din partea terţelor persoane şi din partea diferitelor servicii şi birouri, răspunzând în termen legal şi exprimându-şi punctul de vedere avizat asupra problemelor ridicate;
 • exercită căile ordinare şi extraordinare de atac împotriva hotărârilor nefavorabile;
 • îşi exprimă punctul de vedere în scris (referate) privind neexercitarea căilor de atac;
 • face cereri de intervenţii în dosarele aflate pe rol şi în care Poliţia Locală Timişoara justifică un interes;
 • asigură asistenţă juridică compartimentelor instituţiei, la audienţele desfăşurate în cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Timişoara, precum şi personalului acesteia;
 • avizează din punctul de vedere al legalităţii orice măsură de natură să angajeze răspunderea patrimonială a Direcţiei, în calitate de ordonator secundar de credite;
 • verifică şi avizează proiectele de contracte întocmite de serviciile funcţionale şi de specialitate din cadrul instituţiei;
 • avizează din punctul de vedere al legalităţii orice măsură care ar putea aducere atingere drepturilor Direcţiei Poliţiei Locale sau ale personalului său;
 • avizează deciziile emise de Directorul Executiv;
 • avizează din punct de vedere al legalităţii, lucrările emise de servicii şi birouri, atunci când actele normative sunt neclare şi necesită interpretare;
 • asigură consiliere juridică de specialitate şi întocmeşte puncte de vedere referitoare la modalitatea de interpretare şi aplicarea legilor, la solicitarea compartimentelor;
 • participă, când este cazul în comisiile constituite în temeiul legislaţiei privind achiziţiile publice;
 • participă la negocierea contractelor care urmează să fie încheiat de Direcţie;
 • participă în comisiile constituite la nivelul instituţiei în vederea desfăşurării concursurilor/examenelor pentru ocuparea posturilor vacante;
 • întocmeşte proiecte de acte normative (HCL, Decizii), care au legătură cu domeniul de activitate al Poliţiei Locale, colaborând în acest scop cu compartimentele de resort;
 • asigură păstrarea colecţiei „Monitorul Oficial al României” şi completarea acestei colecţii pe măsura apariţiei de noi acte normative;
 • promovează orice alte acţiuni în justiţie cu aprobarea conducătorilor instituţiei;
 • înregistrează contestaţiile la procesele verbale depuse în termen sau tardiv (cu depăşirea termenului legal de 15 zile de la primirea lor de către contravenient, data poştei pe plic);
 • întocmeşte întâmpinările şi completează pentru fiecare proces-verbal contestat un dosar, în colaborare cu serviciile funcţionale implicate, cu documente relevante în susţinerea cauzei în instanţă, solicitând referate de specialitate, note de constatare în diverse faze de desfăşurare a litigiului între părţi;
 • înaintează dosarul cu contestaţia în original la Judecătoria Timişoara, spre soluţionare;
 • ţine evidenţa centralizată pe computer a tuturor fazelor până la soluţionarea definitivă a procesului verbal de contravenţie, respectiv încasarea sumelor băneşti;
 • întocmeşte şi prezintă la cererea conducerii sau a altor organisme abilitate situaţia contestaţiilor la proceselor verbale;
 • în îndeplinirea atribuţiunilor ce-i revin, potrivit legii, cooperează cu Poliţia, cu celelalte unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, alte structuri ale Sistemului de Apărare Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, organizaţii, instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale;
 • asigură îndeplinirea atribuţiunilor ce-i revin, având obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului;
 • asigură informarea Şefului Poliţiei Locale cu privire la sesizările şi reclamaţiile adresate personalului unităţii referitor la constatarea şi aplicarea contravenţiilor.
 • îndeplineşte orice alte atribuţii legate de specificul său de activitate, stabilite de conducerea Direcţiei;