Comunicat 22.02.2011- Va informam

Poliţia Locală informează


Având în vedere numeroasele constatări ale poliţiştilor locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcţii, în ceea ce priveşte nerespectarea legislaţiei în vigoare referitoare la executarea unor construcţii, informăm pe această cale opinia publică a municipiului Timişoara cu privire la obligaţiile, răspunderile şi sancţiiunile prevăzute în actele normative ce reglamentează această activitate.

Conform prevederilor Legii 50/1991 republicată şi actualizată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, art.24, constituie infracţiuni urmatoarele fapte:

a)    executarea, fără autorizaţie de construire sau de desfiinaţre, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, a lucrărilor de construire, reparare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, ce urmeaza a fi efectuate la constructii reprezentind monumente si ansambluri istorice, arheologice, de arhitectura, arta sau cultura, inclusiv cele din zonele lor de protectie;
(prevazute la art. 3 lit. b);

b)    continuarea executarii lucrarilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control competente, potrivit legii;

c)    întocmirea ori semnarea proiectelor tehnice, precum si a documentaţiilor tehnice – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii pentru alte specialităţi decât cele certificate prin diploma universitară, în condiţiile prevazute la art. 9;

d)    refuzul emiterii certificatului de urbanism.

Infractiunile prevazute la alin (1) se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

          În cazul savârşirii faptelor prevăzute la art. 24, organele de control care au constatat fapta, sunt obligate să sesizeze organele de urmarire penală.

În conformitate cu art. 26, constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost savârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:

(a)   executarea sau desfiintarea, totala ori partiala, fara autorizatie a lucrarilor prevazute la art. 3, cu exceptia celor mentionate la lit. b), de catre investitor si executant;

(b)  executarea sau desfiintarea, cu nerespectarea prevederilor autorizatiei si a proiectului tehnic, a lucrarilor prevazute la art. 3, cu exceptia celor prevazute la art. 3 lit. b), precum si continuarea executarii lucrarilor autorizate fara solicitarea unei noi autorizatii de construire in situatiile prevazute la art. 7 alin. 15, de catre investitor si executant;

(c)   aprobarea furnizarii de utilitati urbane, ca urmare a executarii de lucrari de bransamente si racorduri la retele pentru constructii noi neautorizate;

(d)  mentinerea dupa expirarea termenului prevazut prin autorizatie sau dupa terminarea lucrarilor autorizate ori adaptarea in alte scopuri fata de cele prevazute in autorizatie a constructiilor, lucrarilor si amenajarilor cu caracter provizoriu;

(e)  neaducerea terenului la starea initiala de catre investitor, dupa terminarea lucrarilor prevazute la art. 3 lit. c), precum si  nerealizarea lucrarilor de curatare, amenajare ori degajare, dupa caz, a amplasamentului si/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata executiei, o data cu incheierea lucrarilor de baza;

(f)    impiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor si a actelor solicitate;

(g) neanuntarea datei inceperii lucrarilor de constructii autorizate, in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8), sancţiunile fiind cuprinse între  1.000 şi 100.000 lei.

ConformHotărârii Consiliului Local nr.371/2007, privind constatrea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul municipiului Timisoara, art. 2-  asociaţiile de proprietari/locatari, proprietarii de gospodarii individuale şi cetăţenii care locuiesc în imobile  cu două sau mai multe apartamente, au urmatoarele obligaţii cu privire la întreţinerea şi păstrarea curaţeniei clădirilor, locuinţelor, anexelor gospodăreşti, incintelor, împrejmuirilor acestora, arterelor de circulaţie, a locurilor publice şi a menţinerii esteticii municipiului, prin asigurarea periodice a curăţării faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul stradal, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora, înlocuirea jgheaburilor şi burlanelor degradate, în caz contrar riscând sancţiuni cuprinse de la 500 la 1.000 lei.


 

Consilier Nicoleta Popa- purtător de cuvânt

POLIŢIA LOCALĂ TIMISOARA